Huishoudelijk Reglement van de VIAG (opgericht 22-10-1991)

Volgens artikel 22 van de statuten kan de Algemene Vergadering (AV) een huishoudelijk regelement vaststellen waarin nadere regels worden gesteld:

Aanvulling en toelichting op artikelen in de statuten van de vereniging:

 

Doel (artikel 2)

De informatisering is tot in de haarvaten van de bedrijfsvoering van gemeenten doorgedrongen.
Daarmee is de doelgroep verbreed, waardoor het lidmaatschap van de vereniging ook toegankelijk is voor alle medewerkers van gemeenten werkzaam op het vakgebied van I&A.

Lidmaatschap (artikel 3)

Het lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel.
Voor leden binnen dezelfde (deel)gemeente is het lidmaatschap overdraagbaar als de contributie is voldaan door diezelfde (deel)gemeente.

Einde lidmaatschap (artikel 4)

Door de AV kunnen gedragscodes worden vastgesteld waaraan (bestuurs)leden zich moeten houden. Daarbij worden ook strafmaatregelen aangegeven. Deze gedragscodes worden in het huishoudelijk reglement opgenomen.
Het bestuur handhaaft de naleving van de gedragscodes en handelt conform de in de statuten en dit huishoudelijk reglement genoemde maatregelen.

Contributie van de leden (artikel 7)

De contributie voor gemeenteleden bestaat uit een vast bedrag voor het eerst aangemelde lid per (deel)gemeente en voor elke volgend gemeentelid geldt een gereduceerd tarief van 50,00 euro per jaar.
Gepensioneerde leden kunnen lid blijven tegen een gereduceerd tareif van 45,00 euro per jaar.
De contributie voor bedrijfsleden bestaat uit één vast bedrag per bedrijfslid per jaar.
Een lidmaatschap gaat in vanaf de dag van aanmelding. Contributie wordt in rekening gebracht vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin het lidmaatschap is aangemeld en geldt voor (de rest van) het kalenderjaar. Daarna volgt elk jaar een nota in december voor het jaar daaropvolgend.
Voor een tweede of meerdere vervolgleden per (deel)gemeente of samenwerkingsverband wordt de contributie vanaf 1 juli tot einde kalenderjaar in rekening gebracht als de aanmelding in dat jaar op of na 1 juli ligt.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december van elk jaar te geschieden.
Bij opzegging van het éérst ingeschreven lid wordt het dan langst ingeschreven lid het éérst ingeschreven lid.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op 1 januari automatisch verhoogd met een inflatiecorrectie zoals aangegeven in de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Plan Bureau (CPB) in november daaraan voorafgaand. De correctie wordt bij gemeenteleden toegepast op het lidmaatschapsbedrag van het éérste gemeentelid en bij bedrijfsleden op het vaste bedrag van het bedrijfslidmaatschap.
Het bij de ledenadministratie van de VIAG langst ingeschreven gemeentelid wordt belast met het basisbedrag.
De administratieve inschrijfkosten bedragen eenmalig 20 euro per (extra) gemeentelid. Dit geldt ook voor bedrijfsleden. Voor bedrijfsleden wordt maximaal één contactpersoon ingeschreven in de ledenadministratie.
Bij overdracht van een lidmaatschap binnen eigen (deel)gemeente, samenwerkingsverband of bedrijf worden geen extra kosten (inschrijfgeld) in rekening gebracht.

Bestuur (artikel 8)

Tussentijdse benoemingen vinden plaats in een extra bijeengeroepen AV als het aantal bestuursleden onder de vijf is gedaald.

Commissies of werkgroepen (artikel 11)

Ter bevordering van het doel van de vereniging kan het bestuur een commissie of werkgroepen instellen, waaraan kan worden deelgenomen door medewerkers werkzaam bij gemeenten en/of bij bedrijfsleden.
Het bestuur wijst uit haar midden een contactpersoon aan die zorg draagt voor de communicatie tussen commissie of werkgroep en het bestuur om afstemming van de verschillende verenigingsactiviteiten te waarborgen.
Voor het uitvoeren van haar taken kan het bestuur aan de commissie of werkgroep, onder voorwaarden, een budget ter beschikking stellen.

Algemene Vergadering (AV) (artikel 14)

De AV wordt minimaal één keer per jaar gehouden vóór 1 juli voor de verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar.
De AV wordt ook wel aangeduid als “Algemene Leden Vergadering”, afgekort als “ALV”.
 
 

Aanvullende regelingen:

Bedrijfsleden
De vereniging kent ook bedrijfsleden.
Per bedrijf wordt één contactpersoon ingeschreven in het register met bedrijfsleden.
Het aantal bedrijfsleden mag niet meer zijn dan 25% van het totaal aantal ingeschreven gemeenteleden met een bovengrens van 100 (eenhonderd) bedrijfsleden. De bovengrens is gesteld op basis van het huidige aantal bestaande (deel)gemeenten en I&A-samenwerkingsverbanden bij elkaar.

Onvoorziene omstandigheden
Over alle zaken die niet in de statuten of in het huishoudelijk reglement zijn geregeld beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering op 13 december 2013, te Hilversum.

 
 
Wilt u bovenstaande als orgineel PDF bestand, voorzien van de handtekeningen zoals gezet op de Algemene Ledenvergadering downloaden, klik dan op deze link

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig