2014-03-03 - Regiobijeenkomst - verslag

VIAG en GV-s
 
 
 
Hierbij het verslag van de Regiobijeenkomst op 3 MAART 2014 te Heerhugowaard (Parelhof 1)
 
 
 

Programma:

12.00 - 13.00 inloop + netwerken VIAG-leden, inclusief een broodje
13.00 - 13.30 VIAG nieuws en mededelingen
  - Wicher Venema, VIAG
13.30 - 14.00 VIAG CLOUD Pilot
  - Frank Kerkhoven, VIAG
14.00 - 14.15 korte pauze + inloop 3D programmamanagers
14.15 - 16.15 Ondersteuningsprogramma informatievoorziening sociaal domein 2014 voor gemeenten
  - Rinko Huisman, KING
16.15 afsluitend drankje
 

Notulen

Onderwerp: VIAG bijeenkomst Noord Holland
Datum: 3 maart 2014
 

13.00 - 13.30 - VIAG nieuws en mededelingen (Wicher Venema VNG)

Wicher geeft terugkoppeling wat besproken is in het landelijke ICT beraad.
Organogram ICT beraad
Hoofdpunten:

- Dienstverlening en Informatievoorziening is (word) een volwaardige commissie geworden binnen VNG
- Door VIAG is signaal afgegeven: (te) grote diversiteit van en de verscheidenheid in initiatieven van het min. EZ op diverse dossiers rond Ondernemers.
- Samenwerkingslappendeken
Dit document wordt door de VIAG gebruikt om wat discussies op verschillende fronten aan te gaan.
We willen graag ook jouw mening over het stuk en de daarin geopperde suggestie hebben.
- Omgevingswet: Het vooronderzoek over de nu voorliggende plannen wijst uit dat gemeenten rekening zullen moeten gaan houden met aanzienlijk effecten in termen van taakaanpassing, processen, veranderende kwaliteitseisen (aan bijv. bestemmings- en structuurplannen), technologische gevolgen, investeringen in kennis en voorzieningen. Zodra meer inhoudelijk helder wordt zal een impactanalyse worden uitgevoerd.
- DigiD audits: De kennis en inzet van de IBD is als positief is ervaren.
Over niet al te lange termijn is een evaluatie zeer dringend nodig.
 

13.30 - 14.00 - VIAG CLOUD Pilot (Frank Kerkhoven, Bestuur VIAG)

VIAG bestuursleden zijn voortaan minimaal 1 keer per jaar aanwezig op een VIAG Regiovergadering.
- doel is betere uitwisseling van wat er leeft in de organisatie en in het bestuur.
Te denken valt onder meer aan:
-- oppikken issues in de organisatie
-- draagvlak en bemensing zoeken uit de regio's voor vraagstukken die aan het bestuur worden voorgelegd of standpunten die aan het bestuur worden gevraagd.
Mogelijk creeeren van Expert Groepen / Denktanks etc.

In dat licht ook het verhaal over Cloud:
In het voorlaatste Strategisch overleg kwam naar voren dat het goed zou zijn als er vanuit de VIAG kennisopbouw en advisering over de Cloud zou plaatsvinden. Iedereen heeft het er over maar niemand weet wat het precies is. Onderwerpen:
- Wat is "Cloud", puur informatief
- Wat zouden gemeenten moeten met "Cloud", komen tot een i-strategie voor locale overheid
- Aansluiten bij rijksontwikkelingen / - "OverheidsCloud?"

We willen in mei een Denktank organiseren binnen bovenstaande context. We zoeken dus mensen die met ons mee kunnen denken over bijvoorbeeld:
- BYOD
- Consolidatie van Datacenters
- Het Nieuwe Werken
- Samenwerking op ICT gebeid (Shared service centers)
- Informatiebeveiliging
Door die zaken in relatie met elkaar te bespreken, willen we tot een White Paper komen voor onze leden. Met enerzijds Kennis en do's en dont's, maar zeker ook met een vervolg naar het vormen van een strategische blik op Cloud voor gemeenten.

We kunnen daarvoor ook expertise van KING inzetten in de persoon van Henri Rauch (maker van de i-cloudstrategie voor het Rijk.

Iedereen die zich geroepen voelt daar aan bij te dragen kan zich bij Rob Heimering of Frank Kerkhoven melden. (Patrick alvast bedankt voor de toezegging!)
 

14.15 - 16.15 - Ondersteuningsprogramma informatievoorziening sociaal domein 2014 voor gemeenten KING

Rinko Huisman van KING heeft ons veel verteld over de ontwikkelingen rondom de 3D’s.

Ik verwijs hier kort naar de presentatie die Rinko voor deze middag heeft gemaakt:
Klik hier voor de presentatie

De belangrijkste boodschappen die ik aan de presentatie heb overgehouden zijn:
- Ga wél al aan de slag met je te verdiepen in alle consequenties die er op je afkomen.
- Richt je vooral op de vraag wat er nodig is om je taken en verantwoordelijkheden te kunnen nemen op 1-1-2015.
- Treed in contact met alle partijen die hierbij betrokken zijn: KING/VNG zal wel proberen zoveel mogelijk landelijk te regelen en af te stemmen met ministeries, maar je moet altijd je eigen vertaalslag maken.
(zie de sheets over Inrichtingskeuzes en hun informatiekundige gevolgen (mini-workshop)

- Wees nog voorzichtig met aanschaf/commitment aan software producten en – leveranciers: de verwachting is dat er komende jaar nog (erg) veel zal veranderen / ontwikkelen.

De volgende Regiovergadering van Regio1 - Noord Holland zal zijn op 08-10-2014

Komt allen!

Zodra er een agenda beschikbaar is kunt u die via deze plek benaderen!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig