Verslag Vergadering Regio 3 - Utrecht op 12-12-2013

VIAG Midden Nederland

Datum 12 november 2013 
 Tijd:  09:00 – 12:30 uur
 Locatie:  Stadskantoor gemeente Montfoort
 Aanwezig:  13 personen

Gasten: Cees van Westrenen en Joost Broumels beide van KING en Ad Gerrits en Martin Boomans van de gemeente Nijmegen.

 

1. Ontvangst

Een half uurtje netwerken met een kopje koffie of thee.

 

2. Opening en vaststellen agenda

 • Ger Bongers opent de vergadering en heet iedereen welkom in het altijd weer mooie Montfoort.
 • Jan Braber vertelt het een en ander over de stad Montfoort, waarbij hij deze keer zonder lichtbeelden eveneens de historie van de stad belicht.
 • De agenda voor de dag wordt definitief vastgesteld.
 • Het verslag van de bijeenkomst van 20 september 2012 wordt zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd vastgestel

3. Mededelingen

Regiobestuur Midden Nederland

Er wordt toegelicht dat er meerdere oorzaken aan ten grondslag hebben gelegen dat er een hiaat is ontstaan in het beleggen van bijeenkomsten. Een ervan is de vacatures voor bestuursleden. Inmiddels heeft Peter van der Linden zich kandidaat gesteld en binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met Peter.

Landelijk VIAG bestuur, Antoinette van Leeuwen

 • Het VIAG congres, in zijn vernieuwde vorm, is zo op het eerste gezicht goed bevallen. In december kijken we hoe we het congres volgend jaar gaan vormgeven. Input door de leden is zeker gewenst.
 • Op 29-11 vindt er een ALV van de VNG plaats. Op de agenda staat een aantal actuele Informatiekundige punten (o.a. informatievoorziening sociaal domein en informatiebeveiliging). Zeker goed om je hier in te verdiepen. In de nieuwsbrief wordt hier aandacht aan besteed.
 • We hebben nog een vacature in het bestuur. Er zal via de nieuwsbrief een oproep komen.
 • De themadag van vrijdag 22 november is verplaatst naar vrijdag 13 december.
 • We willen de contributiestructuur wijzigen (meerdere leden vanuit een gemeente voor lagere abonnementskosten). Om dit mogelijk te maken is er een extra ALV nodig, deze zal plaatsvinden op 13 december. Voor meer informatie bekijk de nieuwsbrief en de website.

Gebruikersvereniging PinkRoccade, Ab van den Berg

 • Pink Roccade richt zich mede op de landelijke aspecten. Naast de vakinhoudelijke aandachtspunten richt Pink zich op de bestuurders/portefeuillehouders. De zorg gaat uit naar wat er moet gebeuren en hoe dat gedaan moet worden.
 • Verder geeft Ab aan dat het bedrijf zich aan het omturnen is naar een moderne leverancier met veel productondersteuning en doet dat o.m. door een groeitraject door te maken waarbij de software leverancier zich meer en meer gaat positioneren als kennisleverancier.
 • Ten slotte pleit Ab voor een beleid tot het temperen van het aantal leveranciers en hij vraagt KING dit beleid te willen ondersteunen.

GV Centric, Wicher Venema

 • De GV Centric zit midden in de discussie rond de GBAv, waarbij er ook de nodige verwachtingen zijn richting de andere leveranciers. Een zorg van de GV is de brug Centric en KING te onderhouden en te verstevigen. De ambities bij KING zijn heel hoog en die kunnen zelfs door Centric nog moeilijk worden gevolgd. Dat is een zorg aan het worden.
 • Wicher vestigt er de aandacht op dat cloud-ontwikkelingen door leveranciers op verschillende manieren worden benaderd. Het is een zorg en een uitdaging om partijen op één lijn krijgen.
 • Voor het productbeleidboek wordt gezocht naar een deelnemer om mee te denken in de overlegstructuur. Uw gewaardeerde aanmeldingen worden tegemoet gezien.

 

4. Decentralisaties

Joost Broumels van KING (projectleider VISD en slim samenwerken), gaat op de hoofdlijnen in op de huidige status van de decentralisaties in het sociale domein en de inzet van de VISD.
Gemeenten doen er goed aan te komen tot een gezamenlijke aanpak, waarbij het niet de bedoeling is in theoretische verhalen terecht te komen maar te streven naar een concrete aanpak.
De invloed uit de Kamer rondom de kwestie Persoonlijke verzorging, heeft naar verwaching weinig gevolgen voor de aanpak door gemeenten.
Er nemen 63 gemeenten deel aan de discussies. Het programma van eisen is juist tot stand gekomen met medewerking van de leveranciers. Wat er aan voorkennis en ervaring is, is meegenomen in het PvE.

Zelfredzaamheid en ICT

Dit gaat over alle lagen in de maatschappij en de gevolgen daarvan voor ICT.
De vraag is wat de rol van de gemeenten in de bestaande situatie is.
Hoe ziet het spel met de zorgverzekeraars er uit. Vast staat dat die een belangrijke rol krijgen.
Het is duidelijk dat er pogingen worden gedaan om de zelfredzaamheid te vergroten. De zoektocht is naar waar begint de rol van de gemeente en waar houdt die nou op.

Regie.

Er is een aantal modellen gemaakt, waarlangs de discussie gemakkelijker kan verlopen. Variërend van geen regie tot veel regie.
Het zijn theoretische modellen geen scenario's.
Er wordt nog erg gezocht naar de bestuurlijke en technische ondersteuning in de modellen. Daarnaast is het aftasten van wanneer nou eigenlijk regie nodig is. Regie is afhankelijk van de doelgroep.

Privacy

Er is inmiddels wel met alle partijen gesproken over een aantal varianten. Kennelijk bestaat er een voorkeur voor generieke bepalingen. De oplossing ligt waarschijnlijk in het stroomlijnen ervan. Er is een werkgroep in het leven geroepen om te bezien hoe om te gaan met de invoering.
Het duidelijk dat er geen NO GO meer mogelijk is. De invoering is al in een te ver gevorderd stadium.
De 1e kamer heeft mogelijk een andere kijk op de privacy. En dat wordt een belangrijk aandachtspunt en misschien een showstopper.

Gegevens en standaarden.

Het gaat hier om stroomlijnen van gegevens. De puzzle is uit te vinden welke minimale set van gegevens nodig is om de invoering te waarborgen. Het is een illusie te bedenken dat er één standaard uit gaat komen. KING kijk heel erg naar de standaarden in de zin van hergebruik en dat ze ”elkaar kunnen verstaan”. Er ontstaat een knooppunt, waarop aangesloten moet worden.

Er zijn overigens verschillende standpunten denkbaar voor diverse partijen, omdat er door instellingen anders tegen het fenomeen gegevens wordt aangekeken. Hier ligt een mooie uitdaging voor KING.

Verantwoording horizontaal en verticaal.

De kern is dat er één set van kerngegevens wordt gedefinierd, waarover verantwoording kan worden afgelegd. Of die set dan voldoende is, dat is de zoektocht.
Het is wel zaak om het ”Gegevens verzamelen” te scheiden van degene die daarover verantwoording moet afleggen.

Conclusies

Er is een duidelijke vraag om een gezamenlijke aanpak van het vraagstuk van de decentralisatie.
Belangrijk is om standaarden af te spreken.
Begin met een minimale set en realiseer daarmee een vermindering van de administratieve last.

Informatienetwerk

In de basis gaat elke gemeente met het plaatje dat daaruit rolt aan de slag. Er lopen lijntjes naar verschillende partijen, met een opdrachtgever die meekijkt of het proces goed verloopt.

Er wordt een 6tal thema’s uitgewerkt, te weten:

 1. Specificaties voor een ICT regiesysteem voor gemeenten.
 2. Burgerportaal en zelfredzaamheidapps
 3. Keteninformatisering sociaal domein
 4. Systematiek voor benchmarking, statistiek en beleidsinformatie
 5. Eén taal: standaarden
 6. Privacy en beveiliging

De nadere detaillering van de 6 thema’s is te vinden op de site van KING.
Bij de uitvoering van de regelgeving zullen verschillen te merken zijn. Zo als het er naar uit ziet komt er niet ”Eén groot systeem”.
Er wordt eerder ingezet op gebruik en hergebruik van bestande systemen.
De verwaching is dat er met een pragmatische focus, gemikt wordt op invoering met ingang van 1-1-2015 passend binnen privacyregels waarbij burgers toegang hebben tot eigen gegevens.

 

Het vervolg

De besluitvorming wordt verwacht op 29-11-2013.
Het benodigd budget om het systeem draaiend te krijgen is 8 miljoen.
Voor de looptijd voor de invoering wordt rekening gehouden met een periode van dec. 2013 tot juli 2015.
De gemeenten betalen gezamenlijk 8 miljoen en daarnaast betalen ze de oplossingen en diensten van de leveranciers.

Verantwoording

De datakwaliteit is bij vele partijen nog niet op orde.
De sturing op de kwaliteit van gegevens is aan het ontstaan. Dat vraagstuk ligt bij de VNG.

Doorkijk naar volgende fase na 2015.

Wat nu nadat de implementatiefase achter de rug is en daarmee de 8 miljoen verbruikt. Dan zal in de eerste plaats moeten worden aangetoond of de oplossingen werken en daarna zal een doorstart gemaakt worden met nieuwe budgetten. Dit alles zit momenteel in de onderzoek sfeer.

Hoe verder

Er moet een strakke planning komen van wat gemeenten hebben te verwachten en vooral wanneer zij wat kunnen verwachten. De planning moet de VNG b.v. in dec 2013 opleveren.
De communicatie op dit punt is van cruciaal belang in verband met de voortgang bij de gemeenten.

De constatering is dat informatie adviseurs van gemeenten zich er vaak tussen moeten wringen om een rol te kunnen spelen in het hele proces.
Vanuit de sociale diensten is de vraag wel hoe stemmen we dat nu af met de informatie-managers.

Er worden werkconferenties georganiseerd in het WTC Rotterdam vanuit VNG/KING en wel op 12 december 2013. Ook daarna zal er blijvend aandacht aan het onderwerp besteed worden.
Veel informatie is te vinden op de sites van de VNG en KING.

 

5. VISD in de praktijk

Ad Gerrits van het Werkbedrijf regio Nijmegen (informatiearchitect en deelnemer klankbord groep VISD) neemt ons mee in het verhaal van de aanpak bij het WBRN. Zijn verhaal omvat de inrichting van de ICT tot aan de implementatie van de benodigde keteninformatisering. De presentaties zijn bijgevoegd.
Tevens is de heer Martin Boomans van de gemeente Nijmegen aanwezig.

Aangegeven wordt dat het een hele klus is om bezig zijn in het sociale domein.
Het onderwerp informatie en processen wordt nader belicht.
In Nijmegen is het zo dat de wijkteams zorgen voor de nodige aandacht in de wijk en dus is er gekozen voor de aanpak per wijk.
Deze systematiek gaat in de hele gemeente Nijmegen uitgerold worden.
Het sociale wijkteam is de keukentafel. De vraag die veelal gesteld wordt is: ”Bewoner welke oplossing heb je om je eigen probleem op te lossen”. Dat eenmaal wetende helpt de gemeente bij het zoeken naar de oplossing.
Er zijn overigens verschillende partijen die werken aan de oplossing.

Voor alle duidelijkheid: De sociaal wijkteams zijn niet van de gemeente, het zijn zelfstandige organen. Er wordt gezocht naar een systeem voor de registratie van documenten. Het PvE is klaar, echter er is geen leverancier die kan leveren wat Nijmegen wil. Het is voor KING een uitdaging om in de problematiek van die PvE te duiken.

Het systeem moet flexibel zijn en een minimale last voor de gemeente opleveren.
Kenmerkend voor de benadering van Nijmegen is het uitgangspunt, dat de klant geen vraag heeft maar dat de klant een verhaal heeft.
Er wordt pas iets vastgelegd op het moment dat de klant het nodig heeft. Koppelingen met b.v. huisartsen etc zijn nuttig en noodzakelijk.

Het privacy vraagstuk blokkeert dit proces kennelijk en dat is blijkbaar onoplosbaar.
De uitdaging is om praktische oplossingen zoeken voor het privacy onderwerp die de burger goed vindt. Soms zijn die strijdig met de wettelijke bepalingen. Het akkoord van de burgers is in het geval van gegevens vastleggen essentieel en dan dus akkoord.
Mensen kennen de wijk en kunnen vanuit die positie opbouwen en problemen signaleren. Dat werkt goed. Er wordt maximaal ingeregeld op het keukentafel proces.
Een team pakt momenteel alles aan als pilot en het plan is om dat zo door te trekken. De WMO-zaken worden bijvoorbeeld ook in de wijkteams opgepakt. De discussie die momenteel gevoerd wordt is, hoe om te gaan met WMO aan de keukentafel.

In de wijkteams moet je generalistisch gaan denken.
De wijkteams moeten ook gaan zorgen voor de begeleiding.
Er zijn diverse punten in de gemeente waar je informatie kunt halen. Nijmegen komt daarmee duidelijk op de stip te staan. Er wordt in Nijmegen overigens wel de structuur van de VSD gevolgd.
In Nijmegen is al een tijdje geleden mee gestart, want men kan en wil niet wachten op de regelgeving die van overheidswege in de maak is.

Het regionaal werkbedrijf zoekt de samenwerking met het UWV.
Hoe steekt de aanpak van het project eigenlijk in elkaar.
De expertgroep heeft de structuur bedacht, dat uitmondde in het project ICT.
Er is een opdracht geformuleerd om de informatievoorziening vorm en inhoud te geven.
De visie voor wat betreft de afstemming van gerelateerde projecten, het klantenbeeld en de informatievoorziening moet meebewegen met de ontwikkelingen.

Er heeft een verkenning op hoofdlijnen plaatsgevonden. De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van de notities van het regionaal werkbedrijf.
Voor het opzetten van de informatievoorziening wordt de overheidsarchitectuur Gemma nauwlettend gevolgd. De structuur van het werkbedrijf past in de overheidsstructuur.
Het digitaal werken is leidend en de software behoort flexibel te zijn.
Het gebruik van gegevens is nog een uitdaging. Er komt één systeem.
Er bestaat nog verschil in de bestaande en gewenste situatie.
Het werksysteem als bemiddelingsbedrijf, hoe ziet dat er uit. De systematiek werkt als die van een uitzendbureau.

De bestaande situatie is er één van een groeiproces. Er wordt nog gewerkt met verschillende applicaties. Aan een CRM systeem is dringend behoefte. En tegelijkertijd is het stimuleren van het vakmanschap van groot belang

Het groeipad van de huidige naar de gewenste situatie is soms een lastige weg.
Belangrijk is het loslaten van het oude en het introduceren van vernieuwingen.
Het doorvoeren van standaardisatie is een probleem, omdat de leveranciers nog niet allemaal zover zijn.
Het uitgangspunt is één systeem, één bemiddelingssysteem en één administratief systeem. Het is ook mogelijk dat er een verdere opsplitsing komt, maar koppelingen zijn dan wel een probleem.
De conclusie is dat een bemiddelingssysteem niet beschikbaar is. En de koppelingen moeten dienst-oriënterend zijn.
De samenwerking is essentieel bij de hele opzet.

Organisatorisch gezien is het werkbedrijf de partij waarbij de gemeente uitbesteed. Afstemming, samenwerking en uitwisseling van gegevens moet goed geregeld worden.
Het werkbedrijf krijgt de toegang tot de basisregistraties.
De gesprekspartner aan de keukentafel is een generalist en die weet de klant door te geleiden naar de juiste partij en dat kan het werkbedrijf zijn.
Per klant wordt een plan gemaakt en die wordt doorgeleid naar de juiste partij.

Spreker benadrukt dat het goed is om KING en de dagelijkse praktijk bij elkaar te brengen.

 

6. Volgende bijeenkomsten

De volgende data worden vastgesteld: 6 maart, 12 juni en 16 oktober.
De bijeenkomst van 6 maart 2014 zal worden gehouden in Wijk bij Duurstede
Voor de bijeenkomsten van 12 juni en 16 oktober moeten nog plaatsen bepaald worden.

 

7. Rondvraag

Er wordt aandacht gevraagd voor de wisselingen in het bestuur. Het gevolg is dat het zittende bestuur op zoek is naar nieuwe kandidaten en er wordt dan ook een oproep gedaan aan de aanwezigen om zich kandidaat te stellen. De lezers van dit verslag worden eveneens uitgenodigd te reageren.

De wet- en regelgeving rondom de GBA is uitgesteld. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De minister heeft echter verklaart dat hij doorgaat op de ingeslagen weg.

 

8. Sluiting

De voorzitter dankt de gasten van KING en van de gemeente Nijmegen voor hun presentaties en dankt de deelnemers voor hun inbreng. Hij sluit omstreeks 12.30 uur de bijeenkomst, waarna gebruik gemaakt wordt van de door de gemeente Montfoort aangeboden lunch.

NB:Nadat diverse malen bij KING is verzocht om de presentatie beschikbaar te stellen, is het niet gelukt deze te bemachtigen.

De 2 presentaties van de gemeente Nijmegen zijn bijgevoegd.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig