Landelijk ICT Beraad - info

Wat wordt er beoogd met het Landelijk ICT Beraad

Probleemstelling volgens regio’s:

 1. Gemeentelijke problematiek (klein/middelgroot) onvoldoende gehoord op landelijk niveau
 2. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de positie van deze gemeenten
 3. Geen eenduidige/niet consistente informatie naar gemeenten over landelijke ICT-ontwikkelingen (dat is enerzijds vanwege de grote hoeveelheid/verscheidenheid van de landelijke gremia en anderzijds verschil tussen gemeenten in kennispositie)
 4. Afstemming tussen gemeenten laat te wensen over/kan beter (capaciteit, vrijblijvend, veel gremia)

Randvoorwaarden/kritische succesfactoren:

 1. Capaciteit (kwantiteit) gemeente nemen actief deel in regio-overleggen
 2. Capaciteit om iemand uit regio af te vaardigen naar landelijk overleg (bestuurlijke ambtelijke legitimatie)
 3. Kunde (kwaliteit) moet op verschillende niveaus aanwezig zijn
 4. Aansluiten bij kennisniveau gemeenten
 5. Ambtelijke capaciteit voor secretariaat
 6. Vanuit vakmanschap van belang zijn / gezag inbrengen via de vertegenwoordiging
 7. Weten wat er in je regio leeft en speelt (en dus geen “eigen” individueel geluid inbrengen maar het geluid namens de regio)

Wat gaan we doen / wat willen we:

 1. Gemeentelijke knelpunten delen in relatie tot strategisch beleid landelijk beleid ("kennisuitwisseling van beneden naar boven")
 2. Landelijk beleid “vertalen” naar gemeenten ("kennisuitwisseling van boven naar beneden")
 3. Kennisoverdracht van strategische landelijk naar tactisch/operationele uitvoering bij gemeenten ("verzorgen van presentaties, workshops e.d. in regio)
 4. En helder zo eenduidig mogelijk gemeentelijk standpunt formuleren ("met één mond spreken")

 

Na overleg met alle partijen is er gekozen voor de volgende structuur:

structuur Landelijk ICT beraad
Wat hierbij essentieel is, zijn de bovenstaande randvoorwaarden en succesfactoren binnen de regio.
Dat betekent ook dat de agenda/doel vooral is om strategische issues te toetsen op tactisch/operationele uitvoering (confrontatie strategisch met tactisch) en doorgeven van signalen van regio’s naar boven en terugleggen van vragen van boven naar de regio’s
 

Organisatie van het overleg

Genodigden zijn de VIAG-regio’s en daarin zijn betrokken de vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen Centric en PINK. Daarnaast zijn IMG en FAMO altijd uitgenodigd.

Landelijk ICT Beraad - info

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig