The Linked Organisation of Local Authorities - Statuten

OPRICHTING

Op 13-11-2012 zijn:

voor V-ICT-OR vzw - België – heden vertegenwoordigd door Eddy Van der Stock,
voor MISA - Canada - heden vertegenwoordigd door Harry Turnbull,
voor ALGIM - Nieuw-Zeeland - heden vertegenwoordigd door Mike Wanden,
voor KOMMITS - Zweden - heden vertegenwoordigd door Torbjörn Larsson,
voor VIAG - Nederland - heden vertegenwoordigd door Arend van Beek,
voor SOCITM - Verenigd Koninkrijk - heden vertegenwoordigd door Martin Ferguson,
voor GMIS - Verenigde Staten van Amerika - heden vertegenwoordigd door Paul Ruth,

overeengekomen, om in overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de vereniging zonder winstoogmerk “Linked Organisation of Local Authorities” op te richten waarvan de statuten als volgt luiden:
 
 

STATUTEN

 

TITEL I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1

De organisatie draagt de naam: “Linked Organisation of Local Authorities” (LOLA) en heeft de juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 2

De organisatie heeft haar zetel te Mosten 13 – 9160 LOKEREN BELGIE en valt onder het arrondissement SINT-NIKLAAS.

De zetelkeuze kan enkel worden gewijzigd na een beslissing van de algemene vergadering en op voorwaarde dat de in deze statuten opgenomen bepalingen inzake de wijziging van de statuten worden nageleefd.


ARTIKEL 3

In onze hoedanigheid van ICT-beroepsorganisaties voor lokale overheden komen wij overeen collectief samen te werken tot voordeel van onze organisaties, onze leden en de burgers aan wie wij onze diensten verlenen.

Onze kernwaarden zijn gebaseerd op onze wens om hoogwaardige lokale bestuursdiensten te verlenen aan onze burgers via de doeltreffende toepassing van Informatie- en Communicatietechnologieën.

Wij streven ernaar dit te bereiken via gemeenschappelijke projecten, het delen van goede praktijken en de collectieve beïnvloeding van natiestaten wereldwijd en de ICT-sector.

In het bijzonder wordt overeengekomen dat wij een significante bijdrage willen leveren tot de ontwikkeling van Europese en/of internationale ICT-normen, gedragscodes en de coördinatie van grensoverschrijdende projecten, waarbij wij indien mogelijk een beroep willen doen op nationale en Europese financiering om deze doelstellingen te verwezenlijken. Soortgelijke mogelijkheden buiten Europa zullen eveneens verkend worden.

Wij zijn bereid elkaar wederzijdse ondersteuning te bieden in het kader van de verwezenlijking van deze doelstellingen.

De verklaringen opgenomen in de Citadelverklaring (een aanvulling op de verklaring van Malmö) worden in het kader van deze doelstellingen aangenomen als specifieke werkgebieden of kerngebieden binnen dewelke nationale besluitvormers met onze hulp tastbare ondersteuning kunnen bieden aan lokale besturen:

 1. Gemeenschappelijke architecturen, diensten en standaarden;
 2. Openbaarheid van gegevens, transparantie en persoonsrechten;
 3. Participatie en betrokkenheid van burgers;
 4. Privacy en persoonsidentificatie;
 5. Aansluiting van plattelandsgemeenten


De organisatie kan tevens alle andere activiteiten uitvoeren die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van het bewaren en uitkeren van fondsen en het afsluiten van verzekeringen teneinde de organisatie, haar directeurs en medewerkers te beschermen in het kader van de uitoefening van hun activiteiten. In dat opzicht kan zij tevens commerciële activiteiten verrichten, maar enkel indien deze een ondergeschikt karakter hebben en indien de opbrengsten van deze activiteiten aangewend worden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie.

ARTIKEL 4

De organisatie wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden door een beslissing van de meerderheid van de Algemene Vergadering.
 

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar er moeten ten minste vier landen betrokken zijn, waarbij elk land ten minste een actieve persoon afvaardigt. De stichtende organisaties zijn de eerste actieve leden. De organisatie kan bestaan uit actieve en geaffilieerde leden.
 
Enkel de actieve leden genieten het volledige lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht tijdens de algemene vergadering. Actieve leden zijn leden wier naam is opgenomen in het ledenregister dat in de zetel van de organisatie bewaard wordt. De juridische bepalingen zijn enkel van toepassing op de actieve leden en, in voorkomend geval, hun gemachtigden.
 
De geaffilieerde leden zijn eveneens organisaties en kunnen enkel een beroep doen op de activiteiten van de vereniging zonder winstoogmerk. Zij hebben geen stemrecht tijdens de algemene vergadering. De rechten en plichten van de geaffilieerde leden worden beschreven in het mandaat.
 

ARTIKEL 5bis

De stichtende leden zijn:

V-ICT-OR vzw - België – heden vertegenwoordigd door Eddy Van der Stock,
MISA - Canada - heden vertegenwoordigd door Harry Turnbull,
ALGIM - Nieuw-Zeeland - heden vertegenwoordigd door Mike Wanden,
KOMMITS - Zweden - heden vertegenwoordigd door Torbjörn Larsson,
VIAG - Nederland - heden vertegenwoordigd door Arend van Beek,
SOCITM - Verenigd Koninkrijk - heden vertegenwoordigd door Martin Ferguson,
GMIS - Verenigde Staten van Amerika - heden vertegenwoordigd door Paul Ruth,
 

ARTIKEL 6

Elke juridische entiteit die ICT-, informatiemanagement-, digitale diensten of gelijkwaardige diensten vertegenwoordigt voor lokale besturen en andere lokale overheidsorganisaties in het land of de regio van oorsprong kan, na aanvaarding door de Raad van Bestuur, toetreden tot de organisatie, ongeacht het totale aantal leden dat de individuele organisatie telt. Kandidaat-leden moeten hun kandidatuur schriftelijk bezorgen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het woord ‘lid’ in onderhavige statuten verwijst uitdrukkelijk naar de actieve leden.
 

ARTIKEL 7

De Raad van Bestuur kan, overeenkomstig de door de Raad vast te stellen voorwaarden, eveneens andere personen aanvaarden als erelid, beschermend lid, ondersteunend lid of adviserend lid. Deze leden worden beschouwd als geaffilieerde leden. Hun rechten en plichten worden beschreven in het mandaat.
 

ARTIKEL 8

De lidmaatschapsbijdragen worden vastgesteld door de Raad en betaald via een internationale factuur.
 

ARTIKEL 8bis

De aansprakelijkheid van de leden is beperkt:
 

ARTIKEL 8ter

De eigendommen en fondsen van de organisatie mogen enkel gebruikt worden ter bevordering van de doelstellingen van de organisatie en zijn geen eigendom van de leden van de organisatie.
 

ARTIKEL 9

De leden kunnen de organisatie op elk ogenblik verlaten. De Raad van Bestuur moet per aangetekende brief in kennis gesteld worden van elk ontslag.
 

ARTIKEL 10

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak maken op het kapitaal van de organisatie of een deel daarvan. Zij kunnen derhalve nooit een terugbetaling of compensatie eisen voor eerder betaalde lidmaatschapsbijdragen of andere bijdragen.
 

TITEL III: RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

De organisatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit ten minste een en niet meer dan twee leden per ledenorganisatie.
 

ARTIKEL 12

De bestuurders worden aangesteld voor onbepaalde duur, tenzij de ledenorganisatie wijzigingen inzake haar vertegenwoordiger(s) meldt.
 

ARTIKEL 13

De bestuurders worden tijdens de algemene vergadering bij gewone meerderheid aangesteld, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Alle stukken met betrekking tot de aanstelling van bestuurders moeten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd worden en (een uittreksel) hiervan moet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders wordt beëindigd door de verwijdering van een bestuurder tijdens de algemene vergadering, het vrijwillige ontslag, het verstrijken van de ambtstermijn, het overlijden of het onvermogen nog langer als bestuurder te zetelen.
 
De beslissing tot verwijdering van een bestuurder wordt door de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Deze verwijdering moet echter uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
 
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Het ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij het aantal bestuursleden hierdoor lager zou komen te liggen dan het in de statuten vastgestelde minimumaantal. In dat geval moet de Raad van Bestuur de algemene vergadering binnen twee maanden bijeenroepen. De algemene vergadering moet een vervanger zoeken voor de betrokken bestuurder en moet deze laatste hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 
Alle stukken met betrekking tot de beëindiging van het mandaat en de aanstelling van bestuursleden moeten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd en (een uittreksel) hiervan moet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 

ARTIKEL 15

De Raad van Bestuur beheert de activiteiten van de organisatie en vertegenwoordigt haar in rechte en daarbuiten. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die aangelegenheden die wettelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur treedt op als eiser en verweerder in alle gerechtelijke procedures en neemt de beslissing over de eventuele aanwending van rechtsmiddelen.
 
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat alle personeelsleden (indien van toepassing) en stelt hun bezoldiging vast.
 
De Raad van Bestuur treedt op als Raad in de uitoefening van zijn bevoegdheden.
 
De Raad van Bestuur kan elkeen (met inbegrip van een bestuurder) benoemen tot (en verwijderen als) secretaris van de organisatie, dit overeenkomstig de wetgeving.
 
De Raad van Bestuur benoemt de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester (en alle overige functionarissen) uit zijn leden (en kan deze personen ontzetten uit hun functie indien de bestuursleden daartoe beslissen).
 
De Raad van Bestuur kan enkel geldige beslissingen nemen indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen genomen. Bij een gelijk aantal stemmen heeft de voorzitter of de persoon die hem/haar vervangt de beslissende stem.
 

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuursleden.
 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter een vergadering niet kan bijwonen of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een persoon die bij aanvang van de vergadering wordt aangeduid.
 

ARTIKEL 17

Er worden van elke vergadering notulen opgesteld. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter en bewaard in een speciaal register. In te dienen uittreksels en alle overige stukken moeten ondertekend worden door de voorzitter en de vice-voorzitter. Ingeval van afwezigheid van deze bestuurders worden twee andere bestuurders ertoe gemachtigd deze documenten te ondertekenen.
 

ARTIKEL 18

De Raad van Bestuur stelt alle mandaten op die hij noodzakelijk en nuttig acht.
 
De Raad van Bestuur kan, indien zulks noodzakelijk wordt geacht, een gedelegeerd bestuurder aanstellen die belast wordt met het dagelijkse beheer. Deze persoon staat in voor het dagelijkse beheer en de dagelijkse correspondentie en ondertekent alle stukken namens de organisatie in haar contacten met de Posterijdiensten, de openbare en particuliere bankinstellingen en alle overige instellingen.
 

ARTIKEL 19

De bestuursleden die namens de ledenorganisatie handelen, kunnen namens hun eigen organisatie beslissingen nemen.
 

ARTIKEL 20

De bestuursleden kunnen de organisatie vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13, 4de lid van de wet inzake verenigingen zonder winstoogmerk (zoals bepaald in artikel 36).
Voor bepaalde acties en taken kan de Raad van Bestuur op eigen verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden delegeren aan een van de bestuurders of een andere persoon die al dan niet een lid van de organisatie is. De Raad van Bestuur kan een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en andere functionarissen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de organisatie kiezen uit zijn leden.
De beslissingen tot benoeming van de voormelde personen worden door de Raad van Bestuur genomen met eenvoudige meerderheid en zijn geldig indien de meerderheid der bestuurders aanwezig is op de vergadering van de Raad van Bestuur.
 
De opdracht van deze gemachtigde personen wordt beëindigd:
 
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde persoon zelf, door middel van een schriftelijk ontslag door deze persoon zelf te bezorgen aan de Raad van Bestuur
 
b) door ontzetting uit zijn/haar opdracht door de Raad van Bestuur, die daartoe geldig kan beslissen indien de meerderheid der bestuurders aanwezig is. De persoon die het voorwerp uitmaakt van deze beslissing van de Raad van Bestuur moet hiervan binnen zeven kalenderdagen per aangetekende brief in kennis worden gesteld.
 
Alle stukken inzake de beëindiging van de opdracht en de benoeming van de personen die de organisatie mogen vertegenwoordigen, moeten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd en (een uittreksel hiervan) moet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 
De gemachtigde bestuursleden oefenen hun bevoegdheden apart of samen uit.
 

ARTIKEL 21

De bestuurders staan in voor het dagelijkse beheer van de organisatie, overeenkomstig artikel 13bis, 1ste lid van de wet inzake verenigingen zonder winstoogmerk.
De Raad van Bestuur kan een Comité van Beheer aanstellen.
 
De beslissingen tot aanstelling van een Comité van Beheer worden genomen door de Raad van Bestuur met eenvoudige meerderheid en zijn geldig indien de helft van de bestuurders aanwezig is op de vergadering van de Raad van Bestuur.
 
De opdracht van een lid van het Comité van Beheer wordt beëindigd:
a) op vrijwillige basis door het lid van het Comité van Beheer, door middel van een schriftelijk ontslag door deze persoon zelf te bezorgen aan de Raad van Bestuur
b) door ontzetting uit zijn/haar opdracht door de Raad van Bestuur, die daartoe geldig kan beslissen indien de meerderheid der bestuurders aanwezig is. De persoon die het voorwerp uitmaakt van deze beslissing van de Raad van Bestuur moet hiervan binnen zeven kalenderdagen per aangetekende brief in kennis worden gesteld.
 
Alle stukken inzake de beëindiging van de opdracht en de benoeming van de personen als lid van het Comité van het Beheer, moeten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd en (een uittreksel hiervan) moet binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 
De beslissingen van het Comité van Beheer, dat bijeenkomt in de hoedanigheid van Raad, worden steeds genomen na overleg met de meerderheid van de leden van het Comité van Beheer.

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

De algemene vergadering bestaat uit alle actieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door een persoon die bij aanvang van de vergadering wordt aangeduid.

De leden kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door andere leden. Elk lid kan evenwel niet meer dan een ander lid vertegenwoordigen. Elke lidstaat heeft een stem tijdens de algemene vergadering.
 

ARTIKEL 23

De algemene vergadering beschikt over uitsluitende bevoegdheden inzake:
 • statuutwijzigingen,
 • benoemingen en verwijderingen van bestuurders,
 • benoemingen en verwijderingen van interne controleurs en de vaststelling van hun bezoldiging indien deze wordt toegekend,
 • de verlening van kwijtingen aan de bestuurders en de interne controleurs,
 • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen,
 • de vrijwillige ontbinding van de organisatie,
 • de uitsluiting van een lid van de organisatie,
 • de omvorming van de organisatie in een onderneming met maatschappelijke doeleinden,
 • alle aangelegenheden waarvoor overeenkomstig onderhavige statuten een beslissing van de algemene vergadering vereist is.

ARTIKEL 24

De algemene vergadering wordt op geldige wijze bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter wanneer een vergadering vereist is in het belang van de organisatie.

Een algemene vergadering moet ten minste een keer per jaar worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar.
 

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt georganiseerd tijdens de internationale conferentie georganiseerd door het voor dat jaar aangeduide gastland.
 

ARTIKEL 26

De Raad van Bestuur moet bovendien een algemene vergadering bijeenroepen wanneer 1/5de van de actieve leden dit vraagt aan de Raad van Bestuur via een aangetekende brief die de agendapunten vermeldt. In dat geval moet de Raad van Bestuur de algemene vergadering binnen 15 werkdagen bijeenroepen en de te bespreken agendapunten vermelden op de agenda.
 

ARTIKEL 27

De uitnodiging voor een algemene vergadering moet door de voorzitter of twee bestuurders ondertekend worden om geldig te zijn. Alle actieve leden moeten ten minste acht werkdagen voor de vergadering worden uitgenodigd via een gewone of aangetekende brief.
 

ARTIKEL 28

De uitnodiging voor een algemene vergadering dient de plaats, datum, tijdstip en agenda van de vergadering te vermelden. De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Agendapunten die voorgesteld worden door 1/5de van de actieve leden moeten op de agenda worden opgenomen. Dergelijke agendapunten moeten door 1/5de van de leden ondertekend worden en moeten ten minste twee werkdagen voor de vergadering worden voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Punten die niet op de agenda staan, kunnen onder geen beding behandeld worden.
 

ARTIKEL 29

In gewone gevallen worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen heeft de voorzitter of de persoon die de vergadering op dat ogenblik voorzit de beslissende stem.
 

ARTIKEL 30

Een beslissing tot wijziging van de statuten kan enkel genomen worden indien de wijziging in detail vermeld wordt op de agenda en indien 2/3de van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals bepaald in onderhavige statuten. In dat geval kan tijdens deze tweede vergadering een geldige beslissing worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze tweede vergadering kan niet binnen 15 kalenderdagen volgend op de datum van de eerste vergadering georganiseerd worden. Een 2/3de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist voor wijzigingen van de statuten, dus ook tijdens de tweede algemene vergadering. Een verandering van de door de organisatie nagestreefde doelstellingen vereist een 4/5de meerderheid.

Ingeval van een wijziging van de statuten, moeten de wijzigingen en de aangepaste statuten ter griffie neergelegd worden bij de Rechtbank van Koophandel. (Een uittreksel van) D/de wijzigingen moet(en) binnen dertig dagen na de neerlegging ter griffie gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 

ARTIKEL 31

De vrijwillige ontbinding van de organisatie is onderhevig aan dezelfde bepalingen als de bepalingen inzake de wijziging van de doelstellingen van de organisatie.
 

ARTIKEL 32

Voor de uitsluiting van een lid is een 2/3de meerderheid vereist. De eventuele uitsluiting van een lid moet opgenomen worden op de agenda en het betrokken lid moet uitgenodigd worden om zijn zaak te bepleiten.
 

ARTIKEL 33

Er worden van elke vergadering notulen opgesteld. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter en bewaard in een speciaal register. Dit register kan geraadpleegd worden door de leden en andere belanghebbende partijen in de zetel van de organisatie. Uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter of door twee bestuurders of, indien deze personen afwezig zijn, door twee leden van de algemene vergadering.
 
 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTING

ARTIKEL 34

Het financiële jaar van de organisatie begint op 1 januari en loopt af op 31 december.
De Raad van Bestuur sluit de rekeningen af van het vorige financiële jaar en bereidt de begroting van het volgende financiële jaar voor. Beiden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die plaatsvindt binnen twaalf maanden na de afsluiting van het financiële jaar.

Alle financiële transacties worden gereguleerd door de Raad van Bestuur.
 
 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35

Met uitzondering van een gerechtelijke of wettelijke ontbinding kan enkel de algemene vergadering besluiten tot de ontbinding van de organisatie. Hiertoe moet 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Bovendien moet een 4/5de meerderheid beslissen tot de vrijwillige ontbinding van de organisatie. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de organisatie moet uitdrukkelijke op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Indien 2/3de van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is op deze algemene vergadering, moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan op geldige wijze beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor de vrijwillige ontbinding van de organisatie is een meerderheid vereist.

Ingeval van een vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering of de rechtbank een of meerdere vereffenaars aan. De algemene vergadering of de rechtbank bepaalt hun bevoegdheden en de voorwaarden volgens dewelke de vereffening dient te gebeuren.

Na de betaling van de schulden worden de activa van de organisatie overgedragen aan een organisatie met altruïstische doeleinden.

De beslissing tot ontbinding van de organisatie, de benoeming van de vereffenaars en de beëindiging van hun opdracht moeten ter griffie worden neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel. Een uittreksel van deze beslissing tot ontbinding van de organisatie, de benoeming van de vereffenaars en de beëindiging van hun opdracht moet binnen 30 dagen na neerlegging ter griffie gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 

ARTIKEL 36

De Belgische wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, is van toepassing op al hetgeen niet nader wordt bepaald in onderhavige statuten.
 
 

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 13-11-2012 tot
31 december 2013.

 
Aldus goedgekeurd door de stichters op de Buitengewone Algemene Vergadering te Lokeren
 
op 13-11-2012, in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas.

V-ICT-OR vzw - België – heden vertegenwoordigd door Eddy Van der Stock,
MISA - Canada - heden vertegenwoordigd door Harry Turnbull,
ALGIM - Nieuw-Zeeland - heden vertegenwoordigd door Mike Wanden,
KOMMITS - Zweden - heden vertegenwoordigd door Torbjörn Larsson,
VIAG - Nederland - heden vertegenwoordigd door Arend van Beek,
SOCITM - Verenigd Koninkrijk - heden vertegenwoordigd door Martin Ferguson,
GMIS - Verenigde Staten van Amerika - heden vertegenwoordigd door Paul Ruth,

Onmiddellijk na de oprichting op 13-11-2012 komen de leden bijeen in een buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt de benoeming van de bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen en in overeenkomt met artikel 13, eerste lid, in de wet van 27 juni 1921, worden als bestuurder benoemd:

Voorzitter: Eddy Van der Stock,
Vice-voorzitter: Arend van Beek,
Penningmeester: Louis Massage,
Commissaris: Roel Bakker
Commissaris: Hedwig Daineffe

Lokeren, 13-11-2012Eddy Van der Stock
Voorzitter

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig