ORDINA GEEFT UPDATE OVER RESULTATEN VAN ONDERZOEK

09-10-2014 • Geplaatst in Algemeen door Frank Kerkhoven

Nieuwegein, 9 oktober 2014

Ordina heeft haar onderzoek naar de mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid in de periode 2005-2010, zoals onlangs belicht door het televisieprogramma Zembla, voorlopig afgerond. Omdat nog onderzoeken lopen en zullen volgen, ook door derden, kan Ordina nog niet spreken van definitieve resultaten.

Ordina betreurt de recente berichtgeving zeer en herkent zich niet in het gepresenteerde beeld van de uitzending van Zembla, waarin werd gesuggereerd dat sprake zou zijn van stelselmatige onregelmatigheden. In de bijlage bij dit persbericht staat een beschrijving van de voorlopige uitkomsten per casus.

Op 2 oktober jongstleden heeft Ordina gemeld dat niet is vastgesteld dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de twee onderzochte aanbestedingen van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in 2006-2007 en 2009. Daarnaast is aangekondigd dat er nog vier cases nader onderzocht worden die door Zembla op 29 augustus jongstleden zijn voorgelegd.

De Raad van Bestuur vindt op basis van de eerste bevindingen van het vervolgonderzoek dat in enkele gevallen sprake is geweest van ongepast gedrag van een beperkt aantal personen. Zo lijkt in twee gevallen vertrouwelijke informatie te zijn gedeeld. In een ander geval is een Ordina medewerker verzocht een e-mail te verwijderen uit de "Sent items". Dit bevestigt het vermoeden dat de desbetreffende persoon wist dat de inhoud van de e-mail ongeoorloofd kon zijn.

Ook was er in enkele gevallen informeel contact tussen een medewerker van Ordina, de opdrachtgever en/of diens adviseur rondom aanbestedingen. Hoewel niet is komen vast te staan dat dit laatste gedrag onregelmatig is geweest, is het beter te allen tijde elke schijn te vermijden en dit soort informele contacten rondom een aanbesteding achterwege te laten.

Een aantal van de personen die vertrouwelijke informatie lijken te hebben gedeeld, is niet meer werkzaam voor of bij Ordina. Ordina zal in de toekomst ook geen zaken meer met hen doen.

Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen doet Ordina nog nader onderzoek naar de handelswijze van drie personen die nog bij Ordina werkzaam zijn. Ongepast gedrag past niet binnen Ordina. Het wordt niet getolereerd. Tegen medewerkers die ongepast gedrag hebben getoond worden disciplinaire maatregelen genomen.

Alle cases hebben betrekking op de periode 2005/2009. Toen was de huidige Raad van Bestuur niet in functie bij Ordina. De Raad van Bestuur van Ordina onderkent daarom temeer het belang van een gedeeld beeld van de feiten en open communicatie over wat er is gebeurd en zal uiteraard medewerking verlenen aan onderzoeken van autoriteiten. Ook zal nader eigen onderzoek geïnitieerd worden als daar aanleiding toe is.

Ordina heeft haar beleid, interne processen, procedures en trainingen met betrekking tot aanbestedingen, maar ook elementen zoals de gedragscode, in de afgelopen jaren voortdurend aanzienlijk aangescherpt. Zo worden alle grote aanbestedingen en de voortgang van alle grote ICT-programma's wekelijks met de Raad van Bestuur besproken.

De Raad van Bestuur zal samen met de directie en medewerkers van Ordina intensief aandacht besteden aan het persoonlijk duiden van gepast- en ongepast gedrag. Hiertoe wordt een integriteitsprogramma ontwikkeld waarin, op basis van actuele praktijksituaties, in dialoog wordt overgebracht wat gepast gedrag is. En er wordt getoetst of dit ook in praktijk wordt gehanteerd. Dit wordt verankerd in de gedragscode zodat de inzichten ook in de toekomst toegepast worden. Het programma heeft een voortdurend karakter.

Onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere betrokkenen kunnen erop rekenen dat wij alles zullen doen om de zo belangrijke integriteit te blijven handhaven.

***

NB1 BIJLAGE PERSBERICHT D.D. 9 OKTOBER 2014 met beschrijving van de cases die in het onderzoek zijn behandeld.

In totaal heeft Ordina zes cases onderzocht naar aanleiding van aanwijzingen van het programma Zembla:

 • "Aanbestedingen IND I en II": Twee cases betreffende aanbestedingen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND);
 • "Informatiedeling": Twee cases betreffende het delen van vertrouwelijke informatie bij opdrachten voor de IND (IND III) en het Openbaar Ministerie (OM);
 • "Defensie": Een casus betreffende het delen van vertrouwelijke informatie door een reservist bij Defensie die in burger werknemer bij Ordina is;
 • "Gemeente Rotterdam": een casus betreffende aanbestedingen van en opdrachten voor de Gemeente Rotterdam.

Bovenstaande cases speelden zich af in de periode 2005-2009.

De twee cases "Aanbestedingen IND I en II" zijn door Zembla aan Ordina voorgelegd in juni/juli 2014. Het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft in deze cases onderzoek gedaan. De overige vier cases zijn door Zembla aan Ordina voorgelegd op 29 augustus 2014. Deze cases heeft Ordina op basis van de beschikbare informatie zelf onderzocht, daarbij door De Brauw Blackstone Westbroek op onderdelen ondersteund bij de cases aangaande de Gemeente Rotterdam en de informatiedeling aangaande de IND.

Op basis van de voorlopige resultaten van bovenstaande onderzoeken concludeert de Raad van Bestuur kort samengevat het volgende:

"Aanbestedingen IND I en II":

 • Zoals eerder is gecommuniceerd (persbericht d.d. 2 oktober 2014) heeft de Raad van Bestuur op basis van de uitkomsten van het onderzoek van De Brauw Blackstone Westbroek geconcludeerd dat niet is vastgesteld dat er sprake is geweest van onregelmatigheden bij deze twee aanbestedingen.

"Informatiedeling":

 • Het lijkt waarschijnlijk dat er in deze twee cases vertrouwelijke informatie is gedeeld;
 • In de casus "IND III" zijn de aanwijzingen door het ontbreken van de relevante e-mails uit 2005/2006 niet te valideren. Er is dus niet vast te stellen of en in hoeverre er sprake is van onregelmatig handelen. De betrokken medewerker was destijds als zzp'er via Ordina gedetacheerd en werkt momenteel niet voor of via Ordina;
 • In de tweede casus ("OM") betrof het werkzaamheden onder een projectovereenkomst. Ook hier blijkt dat onder meer door het ontbreken van de relevante e-mails uit 2006 niet duidelijk is geworden of de informatie enkel is gebruikt voor de projectuitvoering of ook daarbuiten.

"Defensie":

 • Aangezien de reservist op het moment van delen van informatie in dienst was bij Defensie en handelde na afstemming met vertegenwoordigers van Defensie, lijkt er geen sprake van een onregelmatigheid aan de zijde van Ordina;
 • Ordina heeft in vervolg op de informatieverstrekking zonder enige vergoeding advies gegeven. Er is ook niet gebleken van ander commercieel voordeel.

"Gemeente Rotterdam":

 • In deze casus lijkt het delen van informatie door een medewerker van de Gemeente Rotterdam centraal te staan. Het onderzoek binnen Ordina geeft vooralsnog onvoldoende inzicht om tot een conclusie te komen in hoeverre aan de zijde van Ordina onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Ordina wacht het onderzoek van de Gemeente Rotterdam af op dit punt. Wel is vastgesteld dat de aanbesteding van € 32 miljoen, waar Zembla melding van maakte nooit in de markt is uitgezet;

NB Deze bijlage mag niet los gezien worden van het persbericht van Ordina d.d. 9 oktober

NB2 Van de Vereniging van Effectenbezitters heeft Ordina een brief met vragen ontvangen. De antwoorden daarop zal Ordina vandaag publiceren op http://www.ordina.com/nl-nl/veb.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig