Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aangescherpt KING/VNG-convenant

10/05/2016

    

Op 1 april jl. hebben VNG/KING en softwareleveranciers een nieuw convenant ondertekend.

De nieuwe reeks van afspraken sluit beter aan op de huidige doelen van gemeenten, zoals de Digitale Agenda 2020. Het nieuwe convenant past ook in een bredere lijn waarin niet alleen verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij softwareleveranciers, maar ook bij gemeenten.

In het nieuwe convenant zijn sommige afspraken aangescherpt en nieuwe afspraken toegevoegd. "Wil je als gemeente digitaal en in ketens kunnen werken en als één overheid burgers en bedrijven optimale diensten kunnen bieden, dan is een samenhangende en betrouwbare informatievoorziening nodig", zo schetst Peter Klaver, binnen VNG/KING projectleider en adviseur standaardisatie en leveranciersmanagement. "Dat kan als je weet in hoeverre oplossingen uit de markt met elkaar kunnen samenwerken, passen binnen het geheel en goed aansluiten op landelijke voorzieningen. Je zult dan ook onder architectuur moeten werken en goed inzicht moeten hebben over de functionaliteit, de inpasbaarheid en de kwaliteit van software." Dat laatste gebeurt met behulp van de Softwarecatalogus, een systeem waarmee gemeenten zicht hebben op het (verwachte) softwareaanbod en het gebruik van die producten.

In samenhang met GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur) is de Softwarecatalogus ook een hulpmiddel bij het inrichten van het applicatielandschap. Klaver zegt daarover: "Nog maar al te vaak komt het voor dat gemeenten werken met een verouderde applicatie of maken zij geen gebruik van de beschikbare mogelijkheden. Wij gaan hen meer wijzen op de kwaliteit van dat landschap. Wij gaan gemeenten er ook meer op wijzen dat zij releasematig moeten werken en afscheid moeten nemen van verouderde systemen. Dat betekent dat wij ook aan de vraagkant, die van de gemeente, zwaarder gaan sturen en daar meer gaan werken aan transparantie. Net zoals wij dat de afgelopen jaren hebben gedaan aan de aanbodkant, die van de leveranciers."

Het transparanter maken van de vraagkant betekent niet alleen wijzen op de 'zwakheden' van gemeenten. Op basis van gegevens uit de Softwarecatalogus wordt ook ingezet op kansen en mogelijkheden. "Vaak hebben gemeenten functionaliteit in huis die niet wordt ingezet of die niet optimaal wordt benut. Dat brengen wij in kaart met behulp van de Monitor Digitale Dienstverlening. Daarmee hebben gemeenten een overzicht van wat zij in huis hebben, hoe zij dat kunnen gebruiken en wat de aandachtspunten zijn. Onze rol is om druk op gemeenten te leggen om grip te nemen op de inrichting van hun informatievoorziening en dit ook zichtbaar te maken", aldus Theo Peters, bij VNG/KING productportfoliomanager van GEMMA en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het nieuwe convenant.

Meer informatie

Lees het volledige verhaal op iBestuur