Totstandkoming overheidsbrede implementatieagenda

26-06-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

In de Regieraad Dienstverlening hebben alle overheden unaniem besloten om samen een overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 uit te gaan werken. Deze agenda is nu volop in de maak. Het programma Digitaal 2017 van de ministeries van BZK, EZ en WR coördineert de totstandkoming van deze agenda.

Ronde tafels

Digitaal 2017 heeft een inhoudelijke voorzet voor de uitwerking van de implementatieagenda gemaakt en deze de afgelopen weken besproken in één of meer ronde tafelbijeenkomsten met de verschillende ‘families’: provincies, gemeenten, waterschappen, beleidsdepartementen, kleine en grote uitvoeringsorganisaties. Tijdens de bijeenkomsten zijn de belangrijkste stappen besproken voor de komende jaren in het digitaliseren van de dienstverlening. Die stappen zijn ook al zoveel mogelijk toegespitst op de verschillende ‘families’. Daarnaast heeft een aantal lezers van de nieuwsbrief Digitale Overheid zich aangemeld om te reflecteren op de inhoudelijke voorzet voor de uitwerking van de agenda. De input vanuit de ronde tafelsessies en van de meelezers van de nieuwsbrief wordt verwerkt in de concept implementatieagenda.

Rode draad

Uit de bijeenkomsten komt als rode draad een aantal ontwikkelingen naar voren die voor alle partijen relevant zijn. Zo gaat het bijvoorbeeld om het (nog) gebruiksvriendelijker maken van de eigen websites. Ook betreft het hier de activiteit dat overheidsorganisaties verder gaan aansluiten op en gebruik maken van gemeenschappelijke portals en voorzieningen. Dit zorgt ervoor dat burgers en bedrijven hun informatie van alle overheden overzichtelijk bij elkaar hebben staan en eenvoudig digitaal zaken met de overheid kunnen doen. Met digitalisering valt een belangrijke kwaliteitsslag in de dienstverlening te behalen, hoewel ook andere kanalen nodig blijven. Overheidsorganisaties verschillen onderling in de mate waarin de dienstverlening al is gedigitaliseerd en in de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Dit komt onder meer door verschillen in de grootte van organisaties, door verschillen in typen en omvang van klantengroepen en door een uiteenlopend dienstenaanbod. Zo ligt het accent bij provincies en waterschappen bijvoorbeeld op dienstverlening in het ruimtelijk domein, terwijl gemeenten een domeinoverstijgend dienstenpakket aanbieden.

Resultaat

In de implementatieagenda worden de belangrijkste stappen voor de komende jaren voor de gehele overheid geïdentificeerd. Daarnaast wordt voor elke ‘familie’ (gemeenten, provincies etc.) in beeld gebracht welke hoofdactiviteiten de komende jaren gaan plaatsvinden om invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord dat burgers en bedrijven in 2017 digitaal hun zaken digitaal met de overheid kunnen doen. Deze hoofdactiviteiten zullen vervolgens verder uitgewerkt worden voor de individuele overheidsorganisaties. Begin september bespreekt de Regieraad Dienstverlening de concept implementatieagenda.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig