Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitnodiging - Workshop Digitaal 2017

29/06/2015

Achtergrond: Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020

In het Regeerakkoord staat dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen afhandelen. In verschillende overheidsbrede visiedocumenten is deze ambitie in de afgelopen jaren vertaald in algemene uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van (digitale) dienstverlening. Het programma Digitaal2017 richt zich op het bevorderen van de overheidsbrede digitale overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven en is bezig, in overleg met alle medeoverheden, met de ontwikkeling van een implementatieagenda.

De VNG steunt de ingezette beweging naar meer digitalisering (in combinatie met flankerend beleid t.b.v. doelgroepen en diensten waarvoor digitalisering moeizaam of onmogelijk is). Dat moge blijken uit de Digitale Agenda 2020 (DA2020), waarin de financiering, de besturing, de aanpak en ook de initiele projectenkalender zijn beschreven om te komen tot een krachtiger en meer gezamenlijke vernieuwing op het vlak van dienstverlening en informatievoorziening.

DA2020 is op 3 juni goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en is daarmee leidend voor alle collectieve activiteiten op het vlak van informatievoorziening, waaronder de GDI, binnen het gemeentelijke veld. De consequentie is dat het tempo waarin de doelstellingen van Digitaal 2017 in het gemeentelijke veld worden gerealiseerd, bepaald wordt door de doelstellingen, projecten en mijlpalen van DA2020.

 

Workshop met gemeenten - deelnemers

Veel van de doelstellingen van Digitaal 2017 worden gerealiseerd via de projecten van DA2020. Een aantal onderwerpen in de concept implementatieagenda 2017 verdient in relatie tot DA2020 echter extra aandacht - deze onderwerpen worden hieronder benoemd.
We streven er naar om ten aanzien van deze onderwerpen de juiste input mee te geven aan de definitieve implementatieagenda. Met het programma Digitaal 2017 is afgesproken dat we hiervoor samen een workshop organiseren met een representatieve groep gemeenten. De datum van de workshop is 8 juli in de middag in het midden van het land, exacte details volgen na aanmelding.

Aanmeldingen bij Theo van den Brink, theo.vandenbrink@kinggemeenten.nl, graag uiterlijk vrijdag 3 juli.

 

Onderwerpen voor de workshop

Begonnen wordt met een toelichting op de relatie tussen Digitaal 2017 en DA2020. Daarna komen de volgende onderwerpen in de workshop aan de orde:

  • Samenwerkende Catalogi. Dit is randvoorwaardelijk voor enkele andere producten. In hoeverre wordt dit gebruikt en geactualiseerd. Welke belemmeringen zijn er en hoe kunnen we die mogelijk vanuit Digitale Agenda 2020 wegnemen.
  • Overheid.nl. Wat is het, wat is de relatie tot MijnOverheid, welke positie neemt het in in het streven naar 1 overheid, ...? Tevens de relatie met Samenwerkende Catalogi.
  • Digitaal Ondernemersplein. Ook hier de relatie met Samenwerkende Catalogi en de problematiek m.b.t. selectie van content door Antwoord voor Bedrijven en het plaatsen van links naar diensten achter eHerkenning.
  • Top 20 producten. Is er zicht op de top 20 producten die 80% van het volume uitmaken? Kan hierop gestuurd worden om via deze top 20 een slag te maken en op welke wijze kan hier dan invulling aan gegeven worden.