Voortgangsrapportage Digitaal 2017

29-01-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De digitale overheid heeft het afgelopen jaar op verschillende terreinen vooruitgang geboekt.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Digitaal 2017 die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze jaarlijkse rapportage laat zien hoe de overheid vordert met de doelstelling om de dienstverlening in 2017 digitaal geregeld te hebben.

Stand van zaken in cijfers

 • Voor alle overheden samen geldt dat 66 procent van de 'volumediensten' digitaal zijn. Dit zijn de diensten en producten waarvan veel gebruik wordt gemaakt.
 • De tevredenheid over overheidsdienstverlening is net als vorige jaren over de hele linie licht gestegen: van een 6,8 in 2013 naar een 6,9.
 • Er is sprake van een grote stijging in aantallen en gebruik van DigiD en Mijn Overheid.
 • Om de komende jaren nog meer voortgang te boeken is met alle overheden en uitvoeringsorganisaties een gezamenlijke implementatieagenda opgesteld. Deze is geaccordeerd in het Nationaal Beraad.  

 Informatie digitaal

 • Er is een wet in voorbereiding waarmee elektronische bekendmaking verplicht wordt (planning gereed in 2016).
 • Er is een app gelanceerd waarmee burger en bedrijf geattendeerd worden op bekendmakingen in hun eigen buurt.
 • Ondernemersplein.nl wordt net als Mijnoverheid.nl georganiseerd rondom 'life events'."

 Transacties digitaal

Steeds meer diensten komen digitaal beschikbaar. De focus ligt op het digitaal beschikbaar stellen van en het creëren van meerwaarde bij de meest gebruikte diensten en producten. Een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht is in voorbereiding; die regelt het recht op digitaal zaken doen.

Bedrijven

Via het Ondernemingsdossier Bedrijven kunnen bedrijfsgegevens worden hergebruikt.

GDI

De GDI stuurt op aansluiting en gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen. Op 4 december jl. is een uitgangspuntenbrief Wet GDI aan de Tweede Kamer gezonden. Tegelijk met de voortgangsrapportage Digitaal 2017 is de Monitor GDI 2015 als bijlage meegezonden.

 Kwaliteit van digitale dienstverlening

Er zijn initiatieven gestart om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

 • de monitor "Gewoon Toegankelijk", die websites automatisch toetst;
 • het platform Gebruiker Centraal waarbinnen tools worden ontwikkeld voor verbetering van gebruikersvriendelijkheid;
 • Massaal Digitaal voor het oplossen van knelpunten ten behoeve van een vergroting van het gebruik van het digitale kanaal.
 • Digivaardigheid. Er is een Digitaal Hulpplein ingericht (www.digitaalhulpplein.nl). In 2016 wordt geëvalueerd of de huidige voorzieningen voldoen en welke uitbreiding eventueel nodig is.

Voor de komende jaren ligt het accent van het programma Digitaal 2017 op verdere digitalisering, maar ook op handhaving en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.

Meer informatie

Website Rijksoverheid

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig