Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vacature VNG Realisatie: Tijdelijke opdracht - Business analist processen Omgevingswet (UIVO)

05/03/2018

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 16 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 1 april 2018.

Over VNG Realisatie

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. ruimtelijke ordening, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO).

Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit VNG-programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Na een Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO), zijn vervolgprogramma’s gedefinieerd op het vlak van Informatievoorziening. Omgevingswet en DSO zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten - onder aansturing van de programmamanager van het VNG-programma Invoering – dit is het programma UIVO-CG (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Collectief Gemeenten). In UIVO-CG worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt; de resultaten van UIVO-CG worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.Business analist processen Omgevingswet
Als business analist processen Omgevingswet heb je grondige kennis van:
• de gemeentelijke processen rondom planvorming en regelgeving in het ruimtelijk domein en/of
• de gemeentelijke processen rondom vergunningen en toezicht en handhaving in het domein van dienstverlening.
Je hebt tevens grondige kennis van de bijbehorende informatievoorziening, informatiestromen en ondersteunende applicaties.
Je bent sterk in modelleren en goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je hebt een brede blik op ontwikkelingen rond de Omgevingswet, binnen het gemeentelijke veld, bij ketenpartners en bij leveranciers.
Je bent een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch- en operationeel niveau en kan ideeën en visie concretiseren in realistische business ontwerpen, met bijbehorende informatievoorzieningen en informatie- en gegevensstromen. Je bent in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen.
Je bent in staat om de wensen, behoeften en inzichten van diverse procesdeskundigen te laten convergeren naar bruikbare resultaten voor het gemeentelijke veld en voor versterking van de gemeentelijke inbreng in het DSO.
De business analist maakt onderdeel uit van het team Bedrijfs- en Informatie Architectuur binnen UIVO-CG.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Uitwerken van de business processen Omgevingswet in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld, in eerste instantie de processen Omgevingsplan en Vergunningaanvraag en meldingen
• Uitwerken van de benodigde en gewenste informatievoorziening, functionaliteiten en gegevens, en de koppeling met DSO en informatieproducten bij deze processen
• Ondersteunen van gemeentelijk inbreng bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Ontwikkelen van instrumenten die gemeenten in staat stellen hun eigen invoeringstraject digitalisering Omgevingswet uit te voeren
Kennis- en ervaringsvereisten
• WO werk- en denkniveau;
• Meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied processen en informatievoorziening in het ruimtelijke domein en/of dienstverleningsdomein;
• Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;
• Aantoonbare kennis van overheid informatievoorziening en GEMMA architectuur blijkend uit het CV;
• Aantoonbare kennis van de Omgevingswet en de keten waarbinnen deze processen worden uitgevoerd (blijkend uit in de afgelopen twee jaar opgedane werkervaring);
• Aantoonbare ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld
• Kennis van informatievraagstukken bij de overheid;
• Aantoonbare kennis van projectmatig werken (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met bijvoorbeeld werken in een omgeving volgens een projectmethodiek.

Competenties
• Klantgericht
• Dienstverlenend
• Samenwerkingsgericht
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
• Helicopterview
• Besluitvaardig
• Proactief en initiatiefrijk
Vergoeding en meer informatie
De detacheringsvergoeding wordt in overleg met de gemeente afgesproken.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

De uiterste datum voor uw reactie is 26 maart 2018.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken door een mail met bijgesloten CV en motivatie aan theo.vandenbrink@kinggemeenten.nl.

 

1