Gewijzigde wet- en regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen per 1 juli 2018

03-05-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 9 april is door de Koning het Besluit genomen om de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de basisregistratie(s) adressen en gebouwen per 1 juli 2018 in werking te laten treden in verband met de modernisering en de vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Vanaf 1 juli is er sprake van één geïntegreerde registratie en spreken we van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Wat treedt per 1 juli 2018 in werking?

  • Met dit Besluit treedt de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten (Stb-2017, nr. 60) in werking.
  • Bovendien treedt met dit Besluit het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb-2017, nr. 311) in werking.
  • Via hetzelfde Besluit treedt eveneens artikel 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (over de controle van de basisregistratie) in werking.

Overzicht gewijzigde wet- en regelgeving

U vindt een overzicht van de huidige wet- en regelgeving en de wijzigingen vanaf 1 juli 2018 op de overzichtspagina wet- en regelgeving op www.geobasisregistraties.nl. De bronhouders van de BAG zullen op korte termijn formeel hierover geïnformeerd worden via een brief van het ministerie van BZK aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders.

Implementatieperiode en planning: BAG 2.0

Per 1 juli geldt direct het nieuwe kwaliteits- en toezichtregime en worden de huidige BAG-inspecties formeel beëindigd. Elke gemeente dient verplicht mee te doen aan de zelfcontrole voor de BAG via het ENSIA-programma. Het kader hiervoor wordt gevormd door de Regeling periodieke controle BAG en het Kwaliteitskader BAG (2018).

Daarnaast treedt per 1 juli de nieuwe Catalogus BAG (2018) in werking, voor alle nieuwe mutaties dienen de nieuwe regels gevolgd te worden. In het Kwaliteitskader is onder het kopje 'implementatiebeleid' en 'implementatieadvies' beschreven hoe er met de bestaande objecten omgegaan dient te worden. Voor zaken in de nieuwe Catalogus waarvoor aanpassingen in de software noodzakelijk zijn geldt een overgangsperiode die gecommuniceerd zal worden via de website van het Kadaster over BAG2.0. De overgangsperiode start op 1 juli 2018.

Op dezelfde website vindt u de planning voor de overgangsperiode en zijn documenten beschikbaar gesteld of zullen documenten beschikbaar gesteld worden die van belang zijn voor de implementatie van zowel bronhouders als afnemers van de BAG. Binnenkort zal hier bijvoorbeeld een stappenplan voor de overgangsperiode te vinden zijn. Via periodieke nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de wijzigingen en de overgangsperiode.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig